مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد JITM_Volume 9_Issue 1_Pages 103-122-1

دانشجوی کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه تهران، تهران، ایران تاریخ دریافت مقاله: 27/10/1394 تاریخ پذیرش نهایی مقاله: 04/07/1395 نویسنده مسئول مقاله: عماد فرازمند E-mail: E.farazmand@gmail.com مقدمه یکی از مهمترین مسائلی که تجارت (چه تجارت سنتی و Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله JITM_Volume 9_Issue 1_Pages 123-142-1

استادیار دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائن، ایران تاریخ دریافت مقاله: 24/11/1394 تاریخ پذیرش نهایی مقاله: 05/11/1395 نویسنده مسئول مقاله: محمد قانعی استاد E-mail: m.ghanei1992@gmail.com مقدمه امروزه در بیشتر سازمانها، دادهها Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان JITM_Volume 9_Issue 1_Pages 61-82-1

تاریخ دریافت مقاله: 28/02/1395 تاریخ پذیرش نهایی مقاله: 09/12/1395 نویسنده مسئول مقاله: نیره زاغری E-mail: Nasrin.zaghari@gmail.com مقدمه با گسترش و پویاترشدن فعالیت ها در قرن بیست ویک، دیگر استفاده از شیوه های سنتی مدیریتفرایندها پاسخگوی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق JITM_Volume 9_Issue 1_Pages 83-102-1

تاریخ دریافت مقاله: 16/07/1395 تاریخ پذیرش نهایی مقاله: 11/11/1395 نویسنده مسئول مقاله: مریم علیپور E-mail: m.alipour@atu.ac.ir مقدمه با نفوذ فناوری اطلاعات در ارائه سرویس به شهروندان، دولتها توانسته اند بـر موانـع فیزیکـی ومحدودیت های منابع Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع تحقیق JITM_Volume 9_Issue 1_Pages 21-38-1

دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران تاریخ دریافت مقاله: 06/06/1395 تاریخ پذیرش نهایی مقاله: 03/10/1395 نویسنده مسئول مقاله: آمنه خدیور E-mail: a.khadivar@alzahra.ac.ir مقدمه امروزه با اینکه امکانات و دانش Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد JITM_Volume 9_Issue 1_Pages 39-60-1

تاریخ دریافت مقاله: 19/12/1393 تاریخ پذیرش نهایی مقاله: 07/12/1395 نویسنده مسئول مقاله: جلال رضایی نور E-mail: j.rezaee@qom.ac.ir مقدمه بر اساس گزارش سال 2010 سازمان ملل، دولت الکترونیک از اواخر دهه نود میلادی ظهور کرد؛ اما Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد JITM_Volume 9_Issue 1_Pages 1-20-1

استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی دانش و علوم تصمیم، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد JITM_Volume 8_Issue 4_Pages 811-832-1

این مدل ابزار جدید یکپارچهای برای ارزیابی آمـادگی اطلاعـاتی اسـت کـه پـنج محـور اساسـی راارزیابی میکند: آمادگی اطلاعاتی، آمادگی سازمانی، آمادگی نیروی انسانی، آمادگی زیرسـاخت هـایفناوری اطلاعات و ارتباطات و آمادگی محیط خارجی. مدل موتولا Read more…

By 92, ago