مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد JITM_Volume 8_Issue 4_Pages 811-832-1

این مدل ابزار جدید یکپارچهای برای ارزیابی آمـادگی اطلاعـاتی اسـت کـه پـنج محـور اساسـی راارزیابی میکند: آمادگی اطلاعاتی، آمادگی سازمانی، آمادگی نیروی انسانی، آمادگی زیرسـاخت هـایفناوری اطلاعات و ارتباطات و آمادگی محیط خارجی. مدل موتولا Read more…

By 92, ago