جدول 2. دقت طبقه بندی روش های مختلف تولید قوانین فازی
متوسط دقت طبقه بندی روش پیشنهادی
95/57 روش هانگ و لی (1996)
95/57 روش هانگ و چن (1999)
96/60 روش کاسترو، اسکز و زوریتا (1999)
96/72 روش اول چن و فنگ (2005)
96/82 روش چن و تسای (2005)
96/88 روش چن و چانگ (2005)
96/96 روش دوم چن و فنگ (2005)
97/166 روش چن و تسای (2008)

در این مقاله از روش پیشنهادی چن و تسای اصلاح شـده( مطهـری فریمـانی، 1392) بـرایتولید قوانین استفاده شده است. این روش برای سهولت به صـورت خلاصـهCT08 اصـلاح شـدهنامیده می شود. در این روش، ایجاد توابع عضویت و تولید قوانین فازی با اسـتفاده از نمونـه هـای آموزشی بر اساس مقدار آستانه ویژگی ، مقدار آستانه طبقهبندی و مقـدار آسـتانه سـطحی انجام می شود که 1,0 ∈,,α. در ادامه گام های روش CT08 اصلاحشده تشریح میشود.
گام 1. بیشترین و کمترین مقدار هریک از ورودی های نمونه های آموزشی به تفکیک هر نـوعخروجی تعیین می شود.
گام 2. درجه آنتروپی هریک از ورودیها براساس رابطه 1 محاسبه میشود.
|PD|
رابطه 1) |WD

| =
در این رابطه، بیان کننده درجه آنتروپی ورودی iامُ؛ || نیز طول دامنه کل ورودی ؛ PD مجموعه ای از فواصل مختلف ماننـد 1Ι3, Ι2. Ι کـه در آنهـا »دامنـه هـای منفـرد ورودی به ازای خروجی های مختلف« با یکدیگر همپوشانی ندارند. دامنه منفـرد ورودی بـا توجـه بـهخروجی عبارت است از فاصله بین بیشترین و کمترین مقدار ورودی در جدول خروجی .
گام 3. باید ویژگی هایی که درجه آنتروپی آنها از مقدار آسـتانه ویژگـی () بـزرگتـر اسـت ، مشخص شود، سپس این ویژگیهای شناساییشده براساس درجه آنتروپی بهصورت نزولی مرتب شوند. اندازه آستانه ای ویژگی ( ) مقداری است که توسط کاربر تعیین شده است و نشان می دهـدکدام ویژگی ها در طبقه بندی تأثیر بیشتری دارند. همواره در دامنه [1,0] قرار دارد.
گام 4. ویژگی با بزرگترین درجه آنتروپی انتخاب می شود، سپس همه مقـادیر بیشـینه وکمینه آن در خروجیهای مختلف که در گام نخست به دست آمده بودند، به صورت صعودی مرتب میشوند. مقدار 005/0 از مقادیر قرارگرفته در جایگاه های فرد کم میشود و به مقادیر قرارگرفتـهدر جایگاه های زوج اضافه میشود، بار دیگر مقادیر به صورت صعودی مرتب می شوند.
گام 5 . توزیع آماری مقدار ویژگی در نمونه های آموزشی در فواصل مشخص شده، به دست میآید، سپس براساس قاعده زیر، قوانین فازی تولید می شوند:
»اگر بیشترین نمونه های آموزشی که در فاصله I قرار گرفته انـد، خروجـی داشـته باشـند،قانون زیر استنباط خواهد شد:
ifisTHEN=
گام 6. از بین قوانین فازی تولیدشده، قوانینی باید مشخص شوند که درصد خطای طبقه بندی آنها بزرگ تر از مقدار آستانه سطحی () است. مقدار آستانه سطحی کـه توسـط کـاربر تعیـینمی شود، نشان می دهد کدام قوانین فازی باید اصلاح شوند. مقدار همواره در دامنه [1,0] قـراردارد. در صورتی که خطای طبقه بندی برای همه قوانین تولید شده کمتر از باشد، فراینـد تولیـدقوانین به پایین رسیده است و در غیر این صورت باید به گام بعد رفت. درصد خطای طبقـه بنـدیبرای هریک از قوانین فازی تولید شده بر اساس رابطه 2 محاسبه می شود.
رابطه 2) −1=CAR معرف میزان دقت طبقه بندی است کـه چگـونگی محاسـبه آن بـرای قـانون بـهاین صورت است که برای همه نمونه های آموزشی، مقدار ویژگی در همه مجموعه های فـازیمرتبط با آن ویژگی بررسی می شود تا مشخص شود آن نمونه آموزشی از لحاظ ویژگی بـه کـداممجموعه فازی تعلق دارد، سپس به قوانین تولیدشده مراجعه می شود تا خروجی ای شـناخته شـودکه آن قانون معرفی می کند. در مرحله بعد این خروجی با نوع واقعی نمونه آموزشـی آن مقایسـهمی شود؛ اگر یکسان باشند، مشخص میشود که آن قانون بهدرستی طبقه بندی را انجام داده و در غیر این صورت بیان کننده این است که قانون در طبقهبنـدی خطـا داشـته اسـت. چـن و تسـای (2008) در مقاله خود، میزان دقت طبقه بنـدی را بـراسـاس رابطـه 3 محاسـبه کـرده اسـت؛ امـامحققان پیشنهاد دیگری برای محاسبه میزان دقت ارائـه داده انـد و آن را بـا توجـه بـه جزئیـاتبیشتری محاسبه کرده اند که واقعبینانه تر است. تغییر به این صورت است که مجموع قـدر مطلـقارزش انحرافات ممکن و مجموع قدر مطلق انحرافات سیستم محاسبه می شود و در رابطه 4 قرار می گیرد. انحرافات ممکن بیان کننده انواع حالاتی است که اگر خروجی سیستم به آن دست نیابد، خطا ایجاد می شود. برای مثال، اگر خروجی متوسط را بـا صـفر ارزشگـذاری کنـیم، دو انحـرافممکن با ارزش های 1+ و 1- واقع می شود که به ترتیب معرف دو حالت بالا و پـایین هسـتند. در بخش یافتهها، چگونگی محاسبه سنجش دقت با این شیوه برای نمونه های آزمایشی تشریح شده است.
نمونه هایی که به درستیطبقه بندیشده اند
CAR =

تعداد کل نمونه هایآموزشیمشمول قانون رابطه 3)
مجموع قدرمطلقانحرافاتسیستم
= 1 −

مجموع قدرمطلقانحرافاتممکن رابطه 4)
گام 7. از بین ویژگیهایی که درجه آنتروپی آنها بیشـتر از مقـدار آسـتانه ویژگـی () اسـت، ویژگیای با بزرگ ترین درجه آنتروپی () انتخاب می شود. گام چهارم بهصـورت کامـل دربـارهاین ویژگی باید اجرا شود.
گام 8. قانونی با بیشترین درصد خطای طبقه بندی بـرای اصـلاح انتخـاب مـی شـود؛ سـپسنمونه های آموزشی که براساس آن قانون به درستی طبقهبندی شده یا نشده اند، شناسایی می شوند و در ادامه، توزیع آماری مقادیر ویژگی این نمونههای آموزشی در هریک از فواصل به دسـتآمـدهاز گام 7 محاسبه می شود. فرض میشود فواصـلΙ فواصـلی هسـتند کـه حـداقل یـک نمونـهآموزشی به آنها تعلق دارد. اگر بیشترین نمونههای آموزشـی کـه در فاصـلهΙ قـرار گرفتـهانـد،خروجی l داشته باشند، این قانون موقتی استنباط خواهد شد:
IF is Ι THEN =l
اکنون باید قانون اولیه با این قانون موقتی ترکیب شود تا قانون جدیدی بـه دسـت آیـد و آنقانون اولیه نیز اصلاح شود. با برداشتن قسمت شرط قانون اولیه و افزودن آن بـه قـانون مـوقتیساخته شده، قانون جدیدی به صورت زیر به دست می آید.
IF is Ι AND is Ι THEN =
با افزودن مکمل قسمت شرط قانون موقتی به قانون اولیه، قانون اولیه نیز اصلاح می شود:
IF is Ι AND is Ι THEN =
این رویه اصلاح قوانین تا جایی ادامه می یابد که یکی از دو حالت زیر رخ دهد:
ورودی دیگری برای تولید قانون باقی نمانده باشد؛
نمونه آموزشی دیگری برای تولید قانون باقی نمانده باشد.
در نهایت، پس از تولید قوانین، سیستم استنتاج در نـرم افـزار متلـب شـکل گرفـت و الگـویممدانی برای موتور استنتاج پذیرفته و استفاده شد. با اسـتفاده از سیسـتم اسـتنتاج تشـکیل شـده،نمونه های آزمایشی ارزیابی شدند تا اعتبار سیستم سنجیده شود.
یافته های پژوهش
ویژگی های ورودی (عوامل زمینه ساز مشارکت کارکنان در سلامت محیط کار) مطـابق جـدول 3 شناسایی شدند تا به عنوان ویژگی های ورودی سیستم استنتاج استفاده شوند.
جدول 3. عوامل زمینه ساز مشارکت کارکنان در سلامت محیط کار

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

x13 برقراری ارتباط با دیگران x1 اعتماد به نفس و برون گرایی
x14 گزارش خطرات مشاهده شده در سازمان x2 امکان پیشرفت و ترقی
x15 ثبات عاطفی و روحی هنگام کار x3 فضای اعتماد در سازمان
x16 مشکلات و دغدغه های زندگی x4 علاقه مندی به شغل
x17 خلاقیت و نوآوری هنگام انجام کار x5 حس همدلی و دوستی
x18 حساسیت یا آلرژی نسبت به محیط کار x6 اعتقاد شخصی به رعایت نکات ایمنی
x19 مسئولیت پذیری در قبال کار x7 فوریت و محدودیت زمانی در شغل
x20 انعطاف پذیری کار x8 تعلق و وابستگی به سازمان
x21 تحصیلات x9 ادراک فرد از اجری عدالت در سازمان
x22 نوع قرارداد x10 اهمیت همکاران به رعایت نکات ایمنی
x23 سابقه کار x11 تقدیر از فرد در قبال انجام کار ایمن
x24 سن x12 تطبیق پذیری با شرایط محیط کار

نتایج گام 1 در پیاده سازی CT08 اصلاح شده: نمره مشارکت نمونه های آموزشـی از طریـق
مصاحبه با سرپرست و مسئول واحد ایمنی به دست آمد. با توجه بـه اینکـه بـرای مشـارکت، سـهمجموعه فازی کم، متوسط و زیاد تعریف شـده بـود، مطـابق گـام نخسـتCT08 ، نمونـه هـایآموزشی بر اساس سطح مشارکت به سه طبقه تفکیک شـدند و بیشـترین و کمتـرین مقـدار هـرورودی به تفکیک هر خروجی تعیین شد که مطابق جدول 4 است.

جدول 4. مقادیر نمونه های آموزشی براساس هر یک از خروجیها
مشارکت کم مشارکت متوسط مشارکت زیاد خروجیها متغیر ورودی
max min max min max min 8/5 5/5 9/5 5/5 10 8 x1
7/5 5/5 9/5 4 9/5 5/5 x2
. . . . . . . .
. . . . ..
. .
.. . .
.
60 15 65 15 56 36 x23
41 22 42 25 40 28 x24

نتایج گام 2 در پیاده سازی CT08 اصلاح شده: درجه آنتروپی هریک از ورودی ها بـه منظـورتعیین میزان تأثیر گذاری آنها در تولید قوانین به دست آمد که به صورت جدول 5 است.
جدول 5. درجه آنتروپی ورودی ها در تولید قوانین


دیدگاهتان را بنویسید