اثر

های

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

درازمدت

موجب نیاز به آموزشهای حرفهای دانشگاهیIT موجــــب تولیــــد IT موجـــب کـــاهش به منظور یادگیری مشاغل جدید میشود. محصــ ولات جدیــ د قیمـــت تمـــام شـــده می شود. محصولات می شود.
دانشگاه ها کارکرد واقعی خود که پاسخ بـه نیازهـای واقعی آموزشی جامعه است را پیدا می کنند.
ای ن ام ر موج ب رون ق گ رفتن اقتص اد، ایج اد
موجب گسترش دانشگاهها و آموزشگاهها و درنتیجهشغل های جدید، افزایش اوقات فراغت برای مـردم گسترش مراکـز پشـتیبانی از IT و مشـاغل جدیـد و افزایش سطح رفاه عمومی میشود.
می شود.
شکل 1. مدل مفهومی پژوهش
در توضیح مدل مفهومی پژوهش میتوان گفت، دلیل کاهش اشتغال در کوتاه مدت، جایگزینیماشین آلات به جای نیروی انسانی است که در کوتاه مدت موجب کاهش اشتغال میشود و اینمسئله از قیمت تمام شده محصولات می کاهد و موجب تولید محصولات جدید می شود که در نهایتنیز رونق اقتصادی کشور را به دنبال می آورد. اثر درازمدت آن موجب نیاز به نیروی انسانی متخصص در حوزه های جدید فناوری، گسترش حوزه فناوری و بهتبع آن نیاز به سرمایهگذاری در این بخش، شکلگیری مشاغل جدید و درنهایت گسترش اشتغال می شود.
روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نظر ماهیت و هدف از دسته پژوهشهای کاربردی بهشمار میرود و از لحاظ روش جمع آوری داده ها، در گروه پژوهشهای توصیفی ـ پیمایشی قرار میگیرد. بدین منظور دو نوع بررسی مد نظر قرار گرفته است. ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی در خصوص فناوری اطلاعاتی، اصول مهم و مفاهیم بنیادی و همچنین مدل مفهومی پژوهش استخراج شد. در این بررسیها ت مرکز بر این بود که چگونه گسترش فناوری اطلاعات می تواند به رشد و توسعه اشتغال در سطح کلان جامعه کمک کند. بهمنظور بررسی اهمیت فناوری اطلاعات و طراحی راهبردهای پیشنهادی، پرسشنامههایی از طریق پست الکترونیک در اختیار متخصصان این حوزه قرار گرفت.
نحوه تعیین خبرگان برای پاسخ به پرسشنامهها به این صورت بود که با بررسی دو همایش برگزارشده در خصوص سیستم ها و فناوری اطلاعات در داخل کشور و همچنین مطالعه 150 مقاله مرتبط با موضوع در نشریه های معتبر کشور، نام نویسندگان و آدرس ایمیل آنها به دست آمد. در گام بعد، تمام نویسندگانی که مرتبه علمی آنها استادیاری به بالا بود (حدود 80 نفر) از فهرست جدا شدند. از فهرست جدید نیز، نویسندگانی که نام آنها در مقاله بهعنوان نفر اول درج شده بود (50 نفر) تفکیک شدند. در ادامه، نویسندگانی انتخاب شدند که موضوع مقاله آنها بهطور مستقیم به فناوری اطلاعات و اشتغال ارتباط داشت، از این گروه 15 نفره، 3 نفر دانشیار و باقی استادیار بودند. با مکاتبه ای که از طریق ایمیل با این 15 نفر صورت گرفت، 9 نفر اعلام آمادگی کردند و در نهایت 6 نفر که از این پس خبرگان نامیده میشوند، پرسشنامه های ارسالشده را تکمیل کردند.
روش گردآوری اطلاعات بهصورت میدانی و کتابخانهای است. در واقع تجزیه و تحلیل و پردازش پرسشنامه ها با استفاده از مطالعات کتابخانهای، پرسشنامه و مطالعات تطبیقی صورت گرفته است.
برای محاسبه روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شد. تعیین اعتبار پایایی پرسشنامه ازطریق معیار سازگاری ساعتی(1980) صورت گرفت؛ به این مفهوم که در صورت پایین بودن اینمعیار (زیر 10 درصد) پاسخ ها پذیرفته می شوند و در غیر این صورت برای تجدیدنظر بهپاسخ دهندگان برگردانده خواهد شد و آنها باید بار دیگر پاسخ های خود را با دقت بیشتری اعلام کنند و به معیارها امتیاز دهند.
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک های مدیریت استراتژیک از قبیـل مـاتریس سـوآت 1، ماتریس رقابت2 و مـاتریس عوامـل داخلـی و خـارجی، تکنیـک تحلیـل سلسـله مراتبـی داده هـا 3 و همچنین منطق فازی4 و سیستم های قاعده بنیان فازی5 در نرم افزارهای اکسـل و متلـب اسـتفاده شده است.
مراحل اجرای پژوهش
فرایند پیشنهادشده برای برنامه ریزی، به خصوص در عرصه های منطقه ای و ملی، مبتنی بر رویکرد هنجاری است. در این فرایند، شناخت وضع موجود پایه فرایند برنامه ریزی است و براساس این شناخت، مسائل کلیدی اعم از توانمندی ها، ضعفها، قابلیت ها و محدودیت ها استخراج می شوند. در این پژوهش از فرایند هشت مرحله ای به شرح زیر استفاده می شود:
مرحله اول: شناخت وضع موجود و تدوین ارکان جهتساز بـه منظـور تحقـق سـند راهبـردی فناوری اطلاعاتی در ایران 1404.
مرحله دوم: بیانیه چشم انداز فناوری اطلاعاتی در ایران 1404.


دیدگاهتان را بنویسید