تاریخ دریافت مقاله: 19/12/1393 تاریخ پذیرش نهایی مقاله: 07/12/1395 نویسنده مسئول مقاله: جلال رضایی نور E-mail: [email protected]
مقدمه
بر اساس گزارش سال 2010 سازمان ملل، دولت الکترونیک از اواخر دهه نود میلادی ظهور کرد؛ اما از سال 1996 در تحقیقات دانشگاهی مشاهده شد. به رغم اقدامات صورت گرفته در سالهـایاخیر، وضعیت توسعه دولت الکترونیک در ایران در حد مطلوبی قرار نـدارد (ثقفـی ، علـی احمـدی ، قاضینوری و حورعلی، 1394). پیاده سازی موفق دولت الکترونیک، کار ساده و آسانی نیست و بـاموانع دانش افزاری مواجه است (زارعی، ثقفی و زرین، 1392).
در دنیای امروز و در اقتصاد دیجیتالی و به خصوص در حوزه های خدمات دولـت الکترونیکـی ، اطلاعات زیادی در فرمت متن وجود دارند که می توان به راحتی آنها را در کـلاس هـای از پـیشتعریف شده طبقه بندی و رده بندی کرد که البته حدود 80 درصد از اطلاعات در دسترس به عنـواناسناد متنی در دسترس است. این اطلاعات اغلب در بیشتر داده های توصیفی ماننـد گـزارش هـا، اطلاعات بهدست آمـده از مشـتریان، سـاخت مسـتندات کیفیـت، تحقیقـات میـدانی و تجزیـه و تحلیل های تئوری زمینه ای1، یادداشت ها و غیره هستند. بـرای بهبـود عملکـرد و ارائـه خـدماتبا کیفیت تر در آینده و ارائه راه حل، باید اطلاعات موجود را به فرمتهای قابل استفاده تبدیل کرد.
تصمیم گیرندگان و کارکنان دانشی سازمان و به خصوص مدیران دانشی، تصـمیمات کسـب و کـارخویش را از طریق کشف الگوهای دانش به کار می گیرند که سبب کاهش هزینـه هـای سـربار ازخدمات، بهبود کیفیت و مدیریت بهتر می شود. همزمـان بـا رشـد فزاینـده تحـولات اقتصـادی ـ اجتماعی، تأثیر دانش و مدیریت تجرب ههای سازمانی بـهویـژه سـازمانهـا و ارگـان هـای دولتـیبه شدت احساس میشود (رضائی نور، لسانی، زکی زاده و مجید، 1393). مـدیریت دانـش ، توانـایی سازمان ها برای یـادگیری از محـیط خـود و مشـارکتدادن دانـش در فراینـدهای کسـب و کـار و تصمیمگیری را افزایش می دهد (جعفری، رضائی نور و اخوان، 2009).
روش های متنکاوی مزایایی دارد که سبب مدیریت بهتر منابع دانش و فعالیت های مـدیریتدانش میشود. متن کاوی در کشف دانـش مفیـد بـرای کمـک بـه پـردازش اطلاعـات و بهبـودبهره وری کارکنان دانشی سازمان استفاده مـی شـود. نتیجـه مـتن کـاوی ، افـزایش ارزش افـزوده کسب و کار به منظور تسهیل فرایند تصمیم گیری و کاهش هزینه، نسـبت بـه سـایر تکنیـکهـایپردازش متن است. در اصل برای به دستآوردن مزایـای رقـابتیتـر و بهـره بـرداری از اطلاعـاتچندگانه، روشهای کشف دانش در نظر گرفته میشود.
هدف از پژوهش حاضر، به کارگیری داده کاوی متنی در حوزه مدیریت دانش زنجیره خـدماتدولت الکترونیکی است و این تحقیق به دنبال بهبود زمینـه هـای مختلـف کسـب و کـار از طریـق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Grounded Theory
شناسایی دانش مفید از تجربه های قبلـی و مسـتندات موجـود و تجزیـه و تحلیـلهـای تئـوری زمینه ای است. به طـور مثـال، اگـر نیازهـای مشـتریان را بتـوان شناسـایی و طبقـه بنـدی کـر د، تصمیم گیری های بهتر در آینده سبب بهبود سطح رضایت مشتریان خواهد شد. طبقه بنـدی مـتن رویکرد مهمی برای دست یافتن به داده های متنی یا اطلاعـات در فراینـد کلـی کشـف دانـش ازپایگاه دادههای متنی است. متن کاوی نوید بخش ترین بخش اقتصاد مبتنـی بـر دانـش دیجیتـالاست که بیشتر برای طبقه بندی اسناد متنی به دسته های تعریف شده یا مجموعه ای از کـلاسهـ ا بر اساس محتوا استفاده می شود. فیلتر کردن ایمیل ها، مدیریت اسناد و مدارک، شناسایی نیازهـایمشتری، بررسی مستندات به دست آمده از تحقیقات میـدانی و نتـایج تئـوری زمینـه ای و غیـره ازکاربردهای دیگر این حوزه دانش است (رضائی نور و نظریدوسـت، 2012). بنـابراین ، اسـتف اده از این فناوری به منظور دسترسی به اطلاعات و مدیریت آنها برای بهرهبرداری بهتر در برنامـه هـا وتصمیم گیری های آینده مفید است. داده های تحقیق شامل مجموعه داده های کـاربردی در حـوزه زنجیره خدمات دولت الکترونیک مربوط به سال 1393 است کـه از طریـق تحقیقـات میـدانی و تجزیه و تحلیل تئوری زمینه ای جمع آوری شده اند و در این تحقیق اسناد متنی بررسی می شـوند. ادامه این نوشتار بدین ترتیب ارائه می شود: در بخش دوم پیشینه ای از روشهای ردهبندی متن و گزارش های کاری اخیر در حیطه راه حل های مدیریت دانش ز نجیـره خـدمات در حـوزه خـدمات دولـ ت الکترونیکـی مـرور مـی شـود. بخـش سـوم، بـه بحـث و تبـادل نظـر دربـاره معمـاری و متدولوژیهای ارائهشده و نیز روشهای مختلف گنجانده شده در این روش ها اختصـاص دارد. در بخش چهارم، پیاده سازی روشهای ارائهشده بر اساس دادههای واقعی در محدوده مدیریت دانش زنجیره خدمات در حوزه خدمات دولت الکترونیکی در قالب داده های بـه دسـت آمـده از تحقیقـاتمیدانی تجزیه و تحلیل می شود و بخش پنجم نیز به جمع بندی و نتیجه گیری میپردازد.
پیشینه پژوهش
روش های طبقه بندی متن اولین بار در سال 1950 برای طبقه بندی اسناد مطرح شد که به صـورتخودکار صورت می پذیرفت. در سال 1960 مقاله ای در زمینه طبقه بندی خودکار متن منتشر شـد . شناسایی اطلاعات مفید از پایگاه دادههای متنی از طریق تکنیک های مختلف دادهکاوی و بهطور گسترده در حوزه نرم افزار های مختلف استفاده شد؛ اما برنامه های کاربردی در زمینه های خـدماتی که پایگاه داده های اطلاعاتی در حوزه های خدماتی دولت الکترونیکی را برای کشف اطلاعـات وتبدیل آن به منابع دانش مفید گزارش دهد، بسیار اندک بود.
تکنولوژی دادهکاوی انعطافپذیری لازم را برای بهره برداری اطلاعات از فرمت های داده های مختلف یا پایگاه داده های رابط های، انبار داده، معاملاتی و…، فراهم می کند. پایگاه داده های متنی میتواند اطلاعات را در قالب مقاله ها، گزارشها، صفحه های وب، پیامهای حـاوی یادداشـت و…
که در انواع بدون ساختار، نیمهساختار یافته و ساختار یافته هستند، نگهـداری کنـد. مـتنکـاوی رامی توان استخراج متن از داده های متنی و کشف دانش از پایگاه داده متنی تعریـف کـرد . فراینـداستخراج متن به شدت بر روش های داده کاوی برای کشف دانش مفید متکی است با این تفاوت کـهدر متنکاوی، داده ها بدون ساختار هستند و چالش های بیشتری نسـبت بـه داده هـای سـاختار یافتـه دارند. استخراج متن استاندارد شامل مراحل آماده سازی، پردازش و تجزیه و تحلیـل مـتن مـی شـود (هان و کمبر، 2000). فرایند استخراج متن بهعنوان روشهای تعاملی و تکرار شونده مطابق شکل
1 است.

تکنیک

دانش

بازیابی

و

مدیریت

های
ر
و
مص
ارت
چ

و

گراف

سازی

متنی

اطلاعات

منبع

آماده

متن

سازی

توقف

کلمات

از

استفاده

ریشه

اطلاعات

بازیابی

و

یابی

آماده

متن

سازی

توقف

کلمات

از

استفاده

ریشه

اطلاعات

بازیابی

و

یابی

تکنیک

دانش

بازیابی

و

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مدیریت


دیدگاهتان را بنویسید